Ochrana osobních údajů


Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) Vás na této stránce informujeme o tom proč, kdy, jak a jaké osobní údaje zpracováváme.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je Společnost Fleximo Solutions s.r.o., IČ: 05184096, se sídlem Těšínská 1970/56, 710 00 Slezská Ostrava, dále jen „Fleximo“.

Společnost Fleximo nemá povinnost jmenovat pověřence na ochranu osobních údajů, přesto nás v případě jakýchkoli dotazů týkající se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat na emailu podpora@fleximo.cz, nebo prostřednictvím telefonu na čísle: +420 731 144 110.

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

Osobní údaje zpracováváme pouze v souvislosti s poskytováním našich služeb firemním nebo individuálním zákazníkům. Když nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo webových stránek, můžete být požádáni o poskytnutí určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti.

Zpracovávané údaje mohou být zejména:

 • Vaše jméno a příjmení
 • obchodní firma
 • adresa nebo sídlo společnosti
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa nebo
 • IP adresa, ze které přistupujete k našim službám

Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů

Abychom mohli vést zákonnou i smluvní agendu, mohli jsme efektivně pracovat a kontaktovat Vás, zpracováváme osobní údaje pro zde uvedené Účely zpracování.

Není Vaší povinností nám poskytnout Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail), bez nich však nemůžeme s Vámi lépe komunikovat. Tyto kontaktní údaje jsou námi zpracovány pouze po Vašem předchozím souhlasu. Bez ostatních, shora uvedených osobních údajů nemůžeme řádně plnit zejména naši zákonnou a smluvní povinnost. Při naší práci nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

Komu předáváme osobní údaje

Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné moci a jiným správním orgánům. Některé osobní údaje mohou být zpřístupněny také externím dodavatelům (externí právní kanceláři, exekutorským úřadům – za účelem vymáhání naší pohledávky). Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Dbáme na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Proto jsme přijali dostatečná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich oprávněných zájmů.

Webové stránky

Pokud vstoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme o Vás informace:

 • Vaše IP Adresa
 • Otevíraná stránka našeho webu
 • Kód odpovědi http
 • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme pouze pro účely naší právní ochrany po dobu maximálně 10 let.

Soubory cookies

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváte soubory cookies. Více informací se dozvíte v Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití.

Vaše práva

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Žádost můžete poslat elektronicky na shora uvedenou e-mailovou adresu nebo písemně na adresu sídla společnosti Fleximo. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

Způsob ověření totožnosti:

 • Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
 • Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
 • Ověřením totožnosti v sídle společnosti Fleximo při podání žádosti
 • Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem

Máte právo podat stížnost také u dozorového úřadu. Budeme však rádi, když se s Vašimi dotazy obrátíte přímo na nás.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Účely zpracování osobních údajů

KATEGORIE/AGENDA ZPRACOVÁVANÝ OSOBNÍ ÚDAJ KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ KATEGORIE PŘÍJEMCŮ ÚDAJŮ ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DOBA ZPRACOVÁNÍ*
SOUDNÍ SPORY Identifikační údaje, adresa Účastníci řízení (žalobce, žalovaný) Fleximo, místně příslušný soud, exekutorské úřady, externí právní poradce (advokát) Soudní spory, ve kterých vystupuje společnost Fleximo (zejména vymáhání pohledávek) Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
OBCHODNÍ ČINNOST (SMLOUVY A OBJEDNÁVKY) Identifikační údaje, adresa, kontaktní údaje (telefon, e-mail), bankovní spojení Fyzické a právnické osoby, které uzavírají s Fleximo smlouvy Společnost Fleximo, dodavatelé a odběratelé Uzavírání smluv a objednávek (plnění smluvní povinnosti) Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
DATABÁZE DODAVATELŮ ZBOŽÍ A SLUŽEB Identifikační údaje fyzických osob dodavatelů Dodavatelé Fleximo Společnost Fleximo Plnění smluvních povinností – vystavování dokumentů pro uzavření smlouvy, oprávněný zájem společnosti Fleximo Po dobu nutné archivace dokumentů (Archivační a skartační řád, zákonné lhůty stanovené ve zvláštních předpisech)
ÚČETNÍ EVIDENCE Identifikační údaje, adresa, číslo bankovního účtu Dodavatelé a odběratelé (zákazníci) Společnost Fleximo, zákazníci Účetní evidence Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
ZASÍLÁNÍ MARKETINGOVÝCH SDĚLENÍ Jméno a příjmení, e-mailová adresa Zákazníci Společnost Fleximo Oprávněný zájem společnosti Fleximo (šíření informace o nabídkách a nových produktech) Po dobu udělení souhlasu

*Společnost Fleximo má stanovené lhůty pro uchování a zpracování osobních údajů plně v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a o změně některých zákonů a dále v souladu se zvláštními předpisy tak, jak je uvedeno výše v tabulce.

Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití

Naše webové stránky používají technologii cookies. Cookies využíváme k tomu, abychom zabezpečili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak návštěvníci našich stránek stránky používají. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení, které návštěvník při práci s nimi provedl. V cookies máme uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies můžete je omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou k dispozici na našich webových stránkách.

Na začátek